تبلیغات
سامانه ایران صنعت - لیست کارخانجات کودهای کشاورزی ایران

مرکز جامع ثبت و انتشار مشخصات و سوابق اجرایی شرکتهای صنعتی
 

 

آیا شرکت خود را به دایرکتوری صنایع ایران اضافه کرده اید تا مخاطبین آسانتر و سریعتر شما را بیابند؟

آیا در جستجوی لیست بانک اطلاعات شرکتها و صنایع هستید؟

آیا می خواهید خدمات و محصولات خود را با استفاده از سرویس ایمیل مارکتینگ صنعتی به هزاران متخصص و صنعتگر اطلاع رسانی کنید؟

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا بر روی گزینه های زیر کلیک نمایید

شرکت خود را به دایرکتوری صنایع ایران اضافه کنید

لیست بانک اطلاعات ایران صنعت را دریافت کنیدخدمات و محصولات خود را به صنعتگران اطلاع رسانی کنید

                                       


iran-sanaat.mihanblog.com
iran-sanaati.mihanblog.com
iran-sanaye.mihanblog.com

 

 
iranesanati.mihanblog.com
irane-sanati.mihanblog.com
iranesanaati.mihanblog.com
irane-sanaati.mihanblog.com
iranisanat.mihanblog.com
 
iranisanaat.mihanblog.com
iran-sanaaye.mihanblog.com
www.iransanat.org
http://www.iransanat.org/maneger/Content/Documents/InfoBank.asp
http://www.iransanat.org/maneger/Content/Documents/Emailing.asp
http://emailing.mihanblog.com
 

 

 بانک اطلاعات تولیدکنندگان کود و سم غیر شیمیایی بانک اطلاعات تولیدکنندگان کود و سم غیر شیمیایی. … رکورد: 5913 واحد فعال لیست زیربخش های موجود در اطلاعات صنایع شیمیایی و دارویی اطلاعات تولیدکنندگان … 5 . کود و سموم شیمیایی – لیست تولید کننده ها، وارد کننده ها، توزیع کننده … ‎لیست کامل شرکتهای مرتبط با کود و سموم شیمیایی در دایرکتوری توزیع کنندگان … شرکت خدمات کشاورزی اسپیدار پردیس نماینده انحصاری شرکت اکسل هند در ایران … 6 . آیین‌نامه اجرایی ورود، ساخت، فرمولاسیون و مصرف كودهای شیمیایی ‎س سموم دفع آفات نباتی: كلیه تركیبات آلی، معدنی و غیره كه به منظور كنترل آفات نباتی، … ش روش كنترل غیرشیمیایی آفات: به كلیه روش‌ها و ادواتی از قبیل تله‌ها، كارت‌ها، نوارهای رنگی، … ظ رئیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران. … شماره پارت و آدرس واحد تولیدی بر روی برچسب كود ساخت داخل به منظور عرضه آن الزامی است. 7 . گیاه – تولیدات شیمیائی و کشاورزی ( سهامی خاص) ‎… كشاورزی، كودهای شیمیائی و سموم دفع آفات نباتی اولین تولید كننده كودهای شیمیائی كامل و … و معادن در زمینه تولید كودهای شیمیایی و سموم دفع آفات نباتی در ایران است. … مانند سولفوسولفورون ( آپیروس) و سایر سموم از گروه سولفونیل اوره ها به غیر از …. آدرس : جاده مخصوص کرج – 8 کیلومتری کرج (گرمدره) – بعد از پل راه آهن – خیابان … l  اثرات متقابل مواد افزودنی بر روی علف کش ها · توصیه فنی سموم علف کش و قارچ کش شرکت … دریافت سردیس، تندیس و لوح به عنوان بنیان گذار کشاورزی نوین ایران برگ زرین … هرز از کارخانجات گیاه شهریور 1392 · تاثیر مطلوب اختلاط کودهای میکرو شرکت گیاه با …[PDF] 9 . آیین‌نامه اجرایی ورود، ساخت، فرمولاسیون و مصرف کودهای شیمیایی ‎ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ورود، ﺳﺎﺧﺖ، ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن و ﻣﺼﺮف ﮐﻮدﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، زﯾﺴﺘﯽ، آﻟﯽ و ﺳﻤﻮم دﻓﻊ …. ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﻣﺆﺳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان، ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر، … ﮐﺪﮔﺬاری ﮐﺎﻻ، ﺷﻤﺎره ﭘﺎرت و آدرس واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺮ روی ﺑﺮﭼﺴﺐ ﮐﻮد ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﺮﺿﻪ آن اﻟﺰاﻣﯽ …. ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻣﯿﺰان ﺳﻤﻮم ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺼﺮف ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد و ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪاری آﻧﻬﺎ را …. ﻓﺮوش ﺳﻤﻮم ﻗﺎﭼﺎق و ﻏﯿﺮ. 10 . رهروان رویش سبز – نماینده انحصاری کودهای شیمیایی و ریزمغذی … ‎عضویت در انجمن واردکنندگان کود و سم ایران و اخذ تاییدیه های لازم از موسسه تحقیقات … اسپانیا تولید کننـــده ی انواع کـــــــود های شیمیایی ، ارگانیک، آمینو اسیــــــــدها …Sتولیدکنندگان کود و سم غیر شیمیایی ایران 11 . ایران در فهرست بزرگترین تولیدکنندگان کشاورزی جهان – صنایع … ‎11 فوریه 2017 … تولید کننده کود های آلی و شیمیایی جنوبگان … شیمیایی(6) کود آلی(6) زراعت(6) باغداری(6) سم(6) دفع آفات(6) سموم کشاورزی(6) صنایع شیمیایی کرمان … ایران در فهرست بزرگترین تولیدکنندگان کشاورزی جهان. در حال حاضر ایران نزدیک به ٦‌میلیون هکتار اراضی زیر کشت محصولات کشاورزی دارد و بالغ بر ٩٠‌درصد … 12 . اسامی و طبقه بندی کودهای آلی و زیستی – انجمن صنفی تولیدکنندگان … ‎با پیشرفت علوم و اثبات عوارض غیر قابل جبران ناشی ازکابرد نادرست و بی رویه سموم و کودهای شیمیایی درخاک و گیاه، مدیریت مبارزه با آفات به مدیریت تلفیقی … 13 . آیین نامه اجرایی ورود، ساخت، فرمولاسیون و مصرف کودهای شیمیایی 28 فوریه 2011 … ح کود شیمیایی: ترکیبات شیمیایی که حاوی عناصر معدنی مورد نیاز گیاهان می‌باشند. … س سموم دفع آفات نباتی: کلیه ترکیبات آلی، معدنی و غیره که به منظور کنترل … ظ رئیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران. …. تبصره2ـ تولیدکنندگان و واردکنندگان موظفند میزان سموم تاریخ مصرف گذشته خود و محل … 14 . میزان آلودگی محصولات کشاورزی اعلام شد – فرارو ‎10 ژوئن 2015 … به گفته وی میزان مصرف سم در تولید محصولات کشاورزی طی 20 سال اخیر یک … محصول کشاورزی به دلیل بالا‌ بودن باقی‌مانده‌های سموم و کودهای شیمیایی امحاء شد … اما سوال اینجاست که واقعا چند سم غیر از آن‌هایی که در لیست سازمان حفظ نباتات … این‌که بهترین تولید‌کننده سم در جهان به شمار می‌رود ایران را در لیست سیاه خود …[PDF] 15 . ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻮد – Sid ‎ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻮد. و». « اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻠﯽ. » در راﺳﺘﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﻮر ﮐﻮد در اﯾﺮان. ﮐﺎﻣﺒﯿﺰ ﺑﺎزرﮔﺎن. 1. ﻣﻬﻨﺎز ﻣﺘﯿﻦ. ﻓﺮ، … ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل، آدرس. : ﮐﺮج. -. ﺟﺎده ﻣﺸﮑﯿﻦ دﺷﺖ … ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﯾﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﯿﺮ ﻣﺤﻠﯽ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿـﺪ و. ﻋﺮﺿﻪ اﻧﻮاع …. وزارت ﮐﺸﺎورزی اﯾﺠـﺎد ﺷـﺪ . ﺑـﻪ ﻣـﻮازات آن ﺑـﺎ ادﻏـﺎم. ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎی. » ﭘﺨﺶ. ﮐﻮد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ. و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻢ. و». « ﺗﻮﻟﯿـﺪ، … ﮔﺮدد ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎﺋﯽ. اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن، ﺗﻮزﯾ. 16 . معاونت برنامه ریزی و اقتصادی/میزان آلودگی محصولات کشاورزی اعلام شد … ‎رییس سازمان حفظ نباتات کشور میزان سم مصرفی در تولیدات کشاورزی ایران را نصف … کرد: اگر محصول کشاورزی به دلیل بالا‌ بودن باقی‌مانده‌های سموم و کودهای شیمیایی … اما سوال اینجاست که واقعا چند سم غیر از آن‌هایی که در لیست سازمان حفظ نباتات وجود … به عنوان مثال یک شرکت معتبر تولید ‌کننده سم در آمریکا و اروپا علی‌رغم این‌که … 17 . سموم – سازمان جهادکشاورزی هرمزگان ‎کشف ترکیب غیر مجاز سموم کشاورزی تحت عنوان CROWN 24% … لیست جدیدترین سموم ثبت شده جهت کنترل عوامل خسارتزای سبزی و جالیز … بنام کینگ (قارچ کش و کود) با ذکر نام شرکت صنایع شیمیایی سبز گل به عنوان تولید کننده … رهبری · پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی ایران · پایگاه اطلاع رسانی دولت · درگاه خدمات … 18 . انواع کودهای شیمیایی،آلی(ارگانیک) و زیستی(بیولوژیک) در کشاورزی ‎شیمیایی – آلی یا ارگانیک – بیولوژیک یا زیستی …. درصد عناصر این کودها معمولاً پایین است و قسمت اعظم حجم را مواد دیگری به غیر از عناصر فوق تشکیل می دهند. …. گیاهان و مناطق مورد مصرف: كمبود روی در خاكهای آهكی با phبالا در ایران شایع و علائم و عوارض …… تولیدکنندگان محصولات برای تقویت زمین‌های کشاورزی، گیاه تیره‌ای به نام … 19 . مصرف بالای کود و سم در محصولات کشاورزی/ درخواست روس‌ها … – فودپرس ‎… بیش از حد از سموم و کودهای شیمیایی کردیم و امروز که روسیه مشتری جدید ایران شده درخواست … مدیر عامل اتحادیه سراسری باغداران ادامه داد: وضعیت مصرف کود و سموم شیمیایی در باغات با بخش زراعت متفاوت است. … از سوی دیگر از آنجا که کشاورز و تولید کننده تفاوتی بین قیمت محصولات سالم و ارگانیک با محصولات غیر ارگانیک مشاهده … 20 . پایگاه مروج کشاورزی نوین – غذای سالم (اثرات سموم و کود شیمیایی … ‎عنوان: غذای سالم (اثرات سموم و کود شیمیایی کشاورزی بر سلامت انسان از دیدگاه … این مشکلات ناشی از تماس مستقیم و غیر مستقیم انسان با آفت کش ها می باشد. … 21 . تولید محصول سالم کشاورزی به معنای استفاده نکردن از کود شیمیایی … ‎5 ژانویه 2015 … به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، محمدحسین رحمتی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران میزان و نحوه مصرف سموم را در کشور مورد تاکید قرار داد و افزود: هم … 22 . صنایع شیمیایی كرمان زمین – تولید كننده كود جنوبگان ‎صنایع شیمیایی کرمان زمین تولید کننده کود با نام”جنوبگان”مقدم شما رابه بازدید از نمایشگاه … غرفه صنایع شیمیایی کرمان زمین در نمایشگاه کشاورزی اصفهان 93 … 23 . موافقت مشروط وزارت جهادکشاورزی با حذف یارانه کود – خبرگزاری مهر … ‎26 ژانویه 2016 … معاون وزیر جهاد با بیان اینکه تولیدکنندگان کود و سم از در دوران … در ارتقای کیفیت نهاده‌های کشاورزی از جمله کودهای شیمیایی اقدامات موثری انجام شده … 24 . فارس از اثرات نامطلوب سموم کشاورزی گزارش می‌دهد باقیمانده سموم … ‎10 ژوئن 2012 … خبرگزاری فارس: وجود بیش از اندازه باقیمانده سموم و کودهای شیمیایی در محصولات کشاورزی موجب شده تا میوه‌های خوشمزه به قاتلانی خطرناک برای انسان‌ها … 25 . غذای سالم: اثرات سموم و کود شیمیایی کشاورزی بر سلامت انسان ‎12 سپتامبر 2016 … حدود یکصد سال است که بشر با استفاده از کود و سم شیمیایی، نظم … این مشکلات ناشی از تماس مستقیم و غیر مستقیم انسان با آفت کش ها می … بیشتر تولید کنندگان برای افزایش کیفیت محصول خود، از …. گزارش های معتبر بسیاری از عوارض مصرف بی رویه و غیر ضروری سموم در جهان و ایران موجود است. … آدرس ایمیل. 26 . باقیمانده سموم کشاورزی؛ قاتلانی خوشمزه 10 ژوئن 2012 … … تهران – نمایشگاه شیرینی و شکلات تهران – لیست شرکت ها و محصولات صنایع و مواد غذایی … وجود بیش از اندازه باقیمانده سموم و کودهای شیمیایی در محصولات … تولید انواع محصولات کشاورزی در ایران